Message From City Planning - Mensaje del Departamento

Standing in Solidarity with Asian, Asian American, and Pacific Islander Communities of Los Angeles

Posted: March 25, 2021
中文  |  Tagalog  |  日本語  |  한국어  |  Tiếng Việt  |  Español

People marching against violence towards asian Americans in downtown Los Angeles

Los Angeles City Planning stands in solidarity with the Asian, Asian American and Pacific Islander (AAPI) communities in Los Angeles and across the nation. We condemn all acts of hate and gendered violence against our Asian, Asian American and Pacific Islander family, friends, neighbors, and colleagues that have prominently increased in the last year, as hateful rhetoric and terrorizing acts have been on the rise throughout the country and in Los Angeles.

We are devastated by the racist and misogynistic attack that resulted in the vicious murders of six Asian American women and two other innocent people in Atlanta on March 16, 2021. These brazen assaults on the lives of people must be viewed within the context of structural racism which has perpetuated a history of scapegoating, abusing, and silencing, women of Asian, Asian American, and Pacific Islander origin. Within the context of white supremacy and the normalization of violence against communities of color, AAPI communities have been excluded and made “invisible” as victims of racism and racial hate even though they have suffered along with other immigrants and communities of color for generations.

We denounce these heinous acts and acknowledge the racial trauma, sexism and discrimination faced by the AAPI community. The City Council recently introduced motions to address hate crimes and harassment against the AAPI community. Through this action from the Council and other initiatives, our Department stands with our City family in responding to the unacceptable national trend of over 2,800 documented acts of anti-Asian hate incidents occurring from March to December 2020.

We all deserve to live without the threat of violence and to feel safe in our neighborhoods and workplaces. City Planning is committed to strengthening our partnerships with our elected officials, community-based organizations, and the City’s newly-formed Civil + Human Rights Equity Department as we collectively work toward creating safe and inclusive spaces that uplift, empower and create opportunities for consciousness and learning. As urban planners in the second largest city of this nation, we uphold the multiple efforts towards creating a more equitably conscious society and a City free from violence, racism, and hate directed toward the AAPI community and all communities of color. As a Department, we are working with our own Office of Racial Justice, Equity, and Transformative Planning and Employee Workplace Action Committee’s Racial Justice Working Group, and are committed to providing safe workplaces that promote and support equity, inclusivity, and dignity for our AAPI colleagues and all our staff.

For more information on how you can get involved in fighting against racism towards the Asian American and Pacific Islander community, please visit these sites:
Stop AAPI Hate Reporting Center
LA Vs Hate Community-Centered Creative Campaign.
Anti-Asian Violence Resources

團結聲援洛杉磯亞裔、亞裔美國人及太平洋島民群體

洛杉磯城市規劃局(Los Angeles City Planning)團結聲援洛杉磯和全國的亞裔、亞裔美國人及太平洋島民(AAPI)群體。我們譴責所有針對亞裔、亞裔美國人及太平洋島民的家庭、朋友、鄰居和同事的仇恨與性別暴力行爲,這些行爲在過去一年顯著增加,原因是,仇恨煽動和恐嚇行爲一直在全國和洛杉磯蔓延。

2021年3月16日,亞特蘭大發生了一起種族主義和歧視女性的襲擊事件,致六名亞裔美國女性和另外兩名無辜民衆被殘忍殺害,我們對此深感震驚。我們必須在結構性種族主義的背景下審視這些肆意剝奪民衆生命的行爲,該種族主義使得亞裔、亞裔美國人及太平洋島民女性成爲虐待、沉默的替罪羊。在白人至上主義和針對有色人種群體的暴力行爲正常化背景下,亞裔美國人及太平洋島民(AAPI)群體一直被排除在種族主義和種族仇恨的受害者之外,儘管他們曾與其他移民和有色人種群體一起遭受數代的苦難。

我們譴責這些罪惡的行爲,并認識到亞裔美國人及太平洋島民(AAPI)群體所面臨的種族創傷、性別偏見和歧視。市議會近期提出動議,目的是解決針對亞裔美國人及太平洋島民(AAPI)群體的仇恨犯罪和騷擾現象。根據市議會的這一行動和其他倡議,本局與本市各方協作,以應對2020年3月至12月期間在全國範圍內發生的2,800多起記錄在案的反亞裔仇恨事件

我們應確保生活的環境無任何暴力威脅,保證社區和工作場所安全。洛杉磯城市規劃局致力於加強與民選官員、社區組織和本市新成立的Civil + Human Rights Equity Department(民權+人權公平部)的夥伴關係,致力於共建安全和包容的環境,從而促進、增強并創造自我覺悟和學習的機會。作爲全美第二大城市的城市規劃局,我們堅持采取多重措施,致力於建設一個更具平等意識的社會和一個不存在任何針對亞裔美國人及太平洋島民(AAPI)群體及有色人種的暴力、種族主義和仇恨的城市。本局正在與種族正義、公平和變革規劃辦公室以及員工工作場所行動委員會的種族正義工作組合作,致力於爲亞裔美國人及太平洋島民(AAPI)同事與員工提供可促進和支持公平、包容和尊嚴的安全工作場所。

如需更多有關打擊針對亞裔美國人和太平洋島民群體的種族主義的信息,請訪問以下網站:
Stop AAPI Hate Reporting Center(停止仇恨亞裔和太平洋島民報告中心)
LA Vs Hate Community-Centered Creative Campaign(洛杉磯反對仇恨社區的創意活動)
Anti-Asian Violence Resources(反亞洲暴力資源)

Pakikiisa sa mga Komunidad ng Asyano, Asyano Amerikano, at Pacific Islander ng Los Angeles

Ang Los Angeles City Planning ay nakikiisa sa mga pamayanang Asyano, Asyano Amerikano at Pacific Islander (AAPI) sa Los Angeles at sa buong bansa. Kinokondena namin ang lahat ng kilos ng pagkamuhi at karahasan laban sa kasarian kontra sa aming Asyano, Asyano Amerikano at Pacific Islander na pamilya, mga kaibigan, mga kapitbahay, at mga kasamahan na kapansinpansin ang pagtaas noong nakaraang taon, habang ang mapoot na retorika at mga gawaing mapanindak ay tumataas sa buong bansa at sa Los Angeles.

Kami ay lubhang nalungkot sa rasista at misogynistic na pag-atake na nagresulta sa karumal-dumal na pagpatay sa anim na Asyano Amerikanong mga kababaihan at dalawa pang ibang mga inosenteng tao sa Atlanta noong Marso 16, 2021. Ang mga mapangahas na pag-atake sa mga buhay ng mga tao ay dapat na tingnan sa loob ng konteksto ng istruktural na rasismo na nagpatuloy sa isang kasaysayan ng pagkakasangkapan, pang-aabuso, at pagpapatahimik ng mga kababaihan na nagmula sa Asyano, Asyano Amerikano, at Pacific Islander. Sa loob ng konteksto ng puting pangingibabaw at ang normalisasyon ng karahasan laban sa mga pamayanang hindi puti, ang mga pamayanan ng AAPI ay isinantabi at ginawang “hindi nakikita” bilang mga biktima ng rasismo at pagkamuhi sa lahi kahit na naghirap sila kasama ang iba pang mga imigrante at mga pamayanang hindi puti sa maraming henerasyon.

Tinutuligsa namin ang mga karumal-dumal na kilos na ito at kinikilala ang trauma sa lahi, seksismo at diskriminasyon na kinakaharap ng pamayanan ng AAPI. Ipinakilala kamakailan ng Konseho ng Lunsod ang mga mosyon upang tugunan ang mga krimen sa pagkamuhi at panliligalig laban sa pamayanan ng AAPI. Sa pamamagitan ng pagkilos na ito mula sa Konseho at iba pang mga inisyatibo, ang aming Kagawaran ay naninindigan kasama ang aming Lungsod na pamilya sa pagtugon sa hindi katanggap-tanggap na pambansang kalakaran ng higit sa 2,800 na dokumentadong mga gawain kontra-Asyano na mga insidente ng pagkamuhi na naganap mula Marso hanggang Disyembre 2020.

Lahat tayo ay karapat-dapat mabuhay nang walang banta ng karahasan at may pakiramdam na ligtas tayo sa ating mga pamayanan at lugar ng trabaho. Nakatuon ang City Planning sa pagpapalakas ng ating pakikipagsosyo sa ating mga inihalal na opisyal, mga organisasyong nakabatay sa pamayanan, at bagong nabuo naCivil + Human Rights Equity Department ng Lungsod habang sama-sama tayong nagtatrabaho patungo sa paglikha ng ligtas at may kasamang mga inklusibong espasyo na nagpapataas, nagbibigay kapangyarihan at lumikha ng mga oportunidad para sa kamalayan at pag-aaral. Bilang mga tagaplano ng lungsod sa pangalawang pinakamalaking lungsod ng bansang ito, sinusuportahan namin ang maramihang mga pagsisikap patungo sa paglikha ng isang mas pantay na may kamalayan na lipunan at isang Lungsod na malaya sa karahasan, rasismo, at pagkamuhi na nakadirekta sa pamayanan ng AAPI at lahat ng mga komunidad na hindi puti. Bilang isang Kagawaran, nakikipagtulungan kami sa aming sariling Office of Racial Justice, Equity, and Transformative Planning at Employee Workplace Action Committee’s Racial Justice Working Group, at nakatuon sa pagbibigay ng ligtas na mga lugar ng trabaho na nagtataguyod at sumusuporta sa pagkakapantaypantay, pagiging inklusibo, at dignidad para sa aming AAPI na mga kasamahan at lahat ng aming tauhan.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano ka makakasali sa pakikipaglaban laban sa rasismo patungo sa komunidad ng Asyano Amerikano at Pacific Islander, mangyaring bisitahin ang mga site na ito:
Stop AAPI Hate Reporting Center
LA Vs Hate Community-Centered Creative Campaign.
Anti-Asian Violence Resources

ロサンゼルスにおけるアジア・太平洋諸島系住民コミュニティへの連帯表明

ロサンゼルス都市計画委員会は、ロサンゼルスおよび全米に存在するアジア・太平洋諸島系(APPI)住民コミュニティと連帯します。全米およびロサンゼルスでの、アジア・太平洋諸島系住民に対する誹謗中傷的発言・威嚇行為の増加に伴い昨年から急増しているアジア・太平洋諸島系の家族、友人、隣人、同僚らに対するすべてのヘイト行為およびジェンダーに基づく暴力行為を非難します。

2021年3月16日には、アトランタ州でアジア系米国人女性6人と罪のない2人が人種差別および女性嫌悪を動機とした犯行の標的となり殺害されました。人々の生命を害するこれらの暴行は、過去にアジア・太平洋諸国出身女性がスケープゴートとして利用され、暴力、口封じを受けた歴史を繰り返す構造的人種差別として認識しなければいけません。APPIコミュニティは何世代にも渡り他の移民や有色人種コミュニティと同様に差別に苦しんでいるにもかかわらず、白人優越主義および有色人種コミュニティに対する暴行の正常化に関する文脈において、人種差別および人種的嫌悪の被害者から除外され、「不可視」されています。

私達は、これらの凶悪行為を非難し、またAPPIコミュニティが直面する人種差別によるトラウマ、性差別、その他差別が存在することを認識します。市議会は、APPIコミュニティに対するヘイトクライム・ハラスメントへの取り組みに関する動議を最近提出しました。当局は2020年3月から12月までに報告された2800件以上のアジア系住民に対する憎悪犯罪の急増を受け、議会およびその他イニシアティブによる取り組みを通じて全住民家族を支持します。

全ての住民は、暴力の脅威が存在しない地域また職場で安心して生活を送る権利を有します。都市計画委員会は、選出された議員、コミュニティを基盤とする組織、そして新しく結成された公民権・人権および公平局(Civil + Human Rights Equity Department)とのパートナーシップの強化に徹し、意識と知識を高めるための機会を向上、強化、創出する安全で開放的なスペースの形成に向けて共同して取り組みます。全米第2位の面積をもつ都市のプランナーとして、公平をより重視する社会とAAPIコミュニティおよびすべての有色人種のコミュニティーを標的とした暴力行為、人種差別、憎悪行為のない都市作りに向けた懸命な努力を支持します。一局として、人種平等、公平、改革的計画および職場活動委員会の人種平等ワーキンググループと協働し、APPI同僚および全てのスタッフの公平、包括性、尊厳を促進し支持します。

アジア・太平洋諸国系住民コミュニティに対する人種差別の撲滅運動への参加に関する詳細情報については以下のウェブサイトをご覧ください。
Stop AAPI Hate Reporting Center
LA Vs Hate Community-Centered Creative Campaign.
Anti-Asian Violence Resources

아시안 퍼시픽아일랜더 컴뮤니티를 적극지지합니다

로스앤젤레스시청 도시계획부는 LA지역을 포함한 미전역에 사는 모든 아시안및 퍼시픽아일랜더주민들과 같은 지역사회의 일원으로써 공동체적 연대감을 가지고 그들을 적극 지지합니다. 특히 작년부터 부쩍 늘어난 우리주위에 아시안및 퍼시픽아일랜더가정, 이웃, 친구들및 동료직원들을 상대로한 모든 종류의 증오나 혐오감을 주는 언사및 위협적인 행동들을 규탄합니다.

우리는 지난 3월16일 조지아주 아틀랜타에서 인종차별주의자이자 여성혐오주의자인 범인에 의해 저질러진 6명의 아시아계 미국인여성을 포함해서 모두 8명의 목숨을 잔인하게 앗아간 흉악한 살인사건에 큰 충격을 받았습니다. 이러한 무고한 생명에 대한 극악무도한 공격행위는 그동안 아시안및 퍼시픽아일랜더여성들이 겪어야했던 희생양만들기, 책임전가, 학대 그리고 침묵강요등 아직도 우리사회에 만연한 구조적 인종및 성차별에서 그 맥락을 찾아야 합니다. 또한 백인우월주의자들과 그들의 유색인종및 이민자집단에 대한 적개행위와 폭력행위로부터 아시안및 퍼시픽아일랜더주민들도 타소수민족및 유색인종들과 똑같이 고통을 받아왔지만 피해자로서의 권리나 지위에 대해서는 인정을 받지 못했던것도 부정할수 없는 사실입니다.

우리는 이러한 악랄하고 가증스러운 행위를 규탄함과 동시에 아시안 퍼시픽아일랜더컴뮤니티가 겪고있는 인종차별및 성차별 그리고 그 심각성을 인정합니다. 최근 로스앤젤레스시의회는 아시안 퍼시픽아일랜더 커뮤니티에 대한 차별및 증오범죄를 다룰 대책을 토의하고 그방안들을 발의했습니다. 도시계획부의 전직원들은 시의회의 이러한조치들을 통해서 지난해 3월에서 12월까지 10개월동안 자행된 무려 2,800여건에지난해 3월에서 12월까지 10개월동안 자행된 무려 2,800여건에 달하는 아시안 퍼시픽아일랜더들에 대한 협박또는 혐오범죄를 줄일수있을것으로 믿고 시청의 모든직원들과 함께 적극지지합니다.

우리는 우리모두가 폭력의 위협으로부터 자유롭고 또 우리의 이웃이나 직장에서 안전하게 지낼 권리를 가지고 있습니다. 우리 도시계획부에서는 선출직 관료들, 지역기반의 기관들 그리고 시정부산하에 신설된 Civil + Human Rights Equity Department 하고 동반자로서의 협력관계를 적극 강화하여 안전하고 모든 인종및 서로다른문화를 포용할수있는 사회환경을 조성하는데 최선을 다하도록 하겠습니다. 또한 전국에서 두번째로 큰 로스앤젤레스시의 도시계획전문가로써 우리는 아시안 퍼시픽아일랜더 컴뮤니티뿐만 모든 유색인종및 소수민족컴뮤니티를 향한 폭력, 차별및 혐오가 없는 한층 더 평등한 사회를 만들기 위한 다중의 노력을 기울이겠습니다. 또한 우리 도시계획부내에서도 Office of Racial Justice, Equity, and Transformative Planning 하고 Employee Workplace Action Committee 내의 Racial Justice Working Group 을 통해서 우리의 아시안 퍼시픽아일랜더 동료들뿐만이 아니라 부서내 모든직원에게 평등, 포괄및 존엄을 촉진할 안전한 직장환경을 제공하도록 노력하겠습니다.

아시안 퍼시픽아일랜더 커뮤니티에 대한 인종차별에 대항하여 싸우기위해 더 많은 정보가 필요하면 다음 사이트들을 방문하세요:
Stop AAPI Hate Reporting Center
LA Vs Hate Community-Centered Creative Campaign.
Anti-Asian Violence Resources

Hợp tác đoàn kết với các Cộng đồng người gốc Á, người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương ở Los Angeles

Bộ Quy hoạch Thành phố Los Angeles gắn bó với cộng đồng người gốc Á, người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương (AAPI) ở Los Angeles và trên toàn quốc. Chúng tôi lên án tất cả các hành động thù hận và bạo lực giới tính đối với gia đình, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp của chúng tôi, những người gốc Á, người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương, đã gia tăng đáng kể trong năm qua, vì những lời lẽ thù hận và hành vi khủng bố đang tăng cao trên khắp đất nước và ở Los Angeles.

Chúng ta bị suy sụp bởi cuộc tấn công phân biệt chủng tộc và nhận thức sai lầm dẫn đến vụ sát hại tàn nhẫn sáu phụ nữ Mỹ gốc Á và hai người vô tội khác ở Atlanta vào ngày 16 tháng 3 năm 2021. Những vụ tấn công trơ tráo nhằm vào tính mạng con người như thế này phải được xem xét trong bối cảnh phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống đã kéo dài suốt lịch sử đối với hành vi giết người, lạm dụng và chặn họng phụ nữ gốc Á, người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương. Trong bối cảnh của chủ trương da trắng thượng và xu hướng bình thường hóa bạo lực đối với các cộng đồng da màu, các cộng đồng AAPI đã bị loại trừ, trở thành “vô hình” và là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc và căm thù chủng tộc mặc dù họ cũng đã phải chịu đựng cùng với những người nhập cư và cộng đồng da màu khác trong nhiều thế hệ.

Chúng tôi tố cáo những hành vi tàn ác này và thừa nhận những tổn thương về chủng tộc, phân biệt giới tính và phân biệt đối xử mà cộng đồng AAPI phải đối mặt. Hội đồng Thành phố gần đây đã đưa ra các đề xuất để giải quyết các tội ác thù hận và quấy rối chống lại cộng đồng AAPI. Thông qua hành động này từ Hội đồng và các sáng kiến khác, Bộ của chúng tôi sát cánh cùng thành phố trong việc phản ứng với xu hướng không thể chấp nhận được diễn ra trên toàn quốc đối với hơn 2.800 hành vi được ghi nhận về các vụ thù hận chống lại người châu Á xảy ra từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2020.

Tất cả chúng ta đều xứng đáng được sống mà không bị bạo lực đe dọa và cảm thấy an toàn trong các khu dân cư và nơi làm việc của chúng ta. Bộ Quy hoạch Thành phố cam kết tăng cường quan hệ đối tác của chúng tôi với các quan chức được bầu của mình, các tổ chức thuộc cộng đồng và Bộ Công bằng Dân sự + Nhân quyền mới thành lập của Thành phố, chúng tôi cùng nhau làm việc để tạo ra không gian an toàn và hòa nhập nhằm nâng cao, trao quyền và tạo cơ hội cho sự ý thức và học tập. Với tư cách là các nhà quy hoạch đô thị tại thành phố lớn thứ hai của quốc gia này, chúng tôi đề cao nhiều nỗ lực nhằm tạo ra một xã hội có ý thức bình đẳng hơn và một Thành phố không có bạo lực, phân biệt chủng tộc và thù hận hướng tới cộng đồng AAPI và tất cả các cộng đồng da màu. Với tư cách là một Bộ, chúng tôi đang làm việc với Văn phòng Công bằng Chủng tộc và Bình đẳng, Nhóm công tác về công bằng chủng tộc của Ủy ban hành động về việc Lập kế hoạch chuyển đổi và nhân viên nơi làm việc, chúng tôi cam kết cung cấp nơi làm việc an toàn nhằm thúc đẩy và hỗ trợ sự công bằng, hòa nhập và phẩm giá cho các đồng nghiệp AAPI và tất cả nhân viên của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cách quý vị có thể tham gia vào việc chống lại sự phân biệt chủng tộc đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á và người dân Đảo Thái Bình Dương, vui lòng truy cập các trang web sau:
Stop AAPI Hate Reporting Center
LA Vs Hate Community-Centered Creative Campaign.
Anti-Asian Violence Resources

Solidaridad con las comunidades Asiáticas, Asiático-Americanas y de Islas del Pacífico en la Ciudad de Los Ángeles

El Departamento de Planeación de la Ciudad de Los Ángeles se solidariza con las comunidades Asiáticas, Asiático-Americanas y de Islas del Pacífico (AAPI por sus siglas en Inglés) que viven en Los Ángeles y en todo el país. Condenamos todos los actos de odio y violencia de género en contra de nuestra familia, amigos, vecinos y colegas Asiáticos, Asiático-Americanos y de Islas del Pacífico que han aumentado de manera prominente en el último año, ya que la retórica de odio y los actos de terror han ido en aumento en todo el país y en Los Ángeles.

Estamos devastados por el ataque racista y misógino que resultó en los crueles asesinatos de seis mujeres Asiático-Americanas y otras dos personas inocentes en Atlanta el 16 de marzo del 2021. Estos descarados ataques a las vidas de las personas deben considerarse dentro del contexto del racismo estructural que ha perpetrado una historia de chivo expiatorio, abuso y silenciamiento de mujeres de origen Asiático, Asiático-Americano y de Islas del Pacífico. En el contexto de la supremacía blanca y la normalización de violencia en contra de las comunidades de color, las comunidades Asiáticas, Asiático-Americanas y de Islas del Pacífico (AAPI por sus siglas en Inglés) han sido excluidas e "invisibles" como víctimas del racismo y el odio racial a pesar de que han sufrido junto con otros inmigrantes y comunidades de color durante generaciones.

Denunciamos estos actos atroces y reconocemos el trauma racial, sexismo y discriminación que enfrenta la comunidad Asiática, Asiático-Americana y de Islas del Pacífico (AAPI por sus siglas en Ingles). El Consejo de la Ciudad presentó recientemente mociones que abordan los delitos de odio y el acoso contra la comunidad Asiática, Asiático-Americana y de Islas del Pacífico (AAPI por sus siglas en Inglés). A través de esta acción del Concejo y otras iniciativas, nuestro Departamento apoya a nuestra familia de la Ciudad para responder a la inaceptable tendencia nacional de más de 2.800 actos documentados de incidentes de odio contra personas Asiáticas que ocurrieron entre marzo y diciembre del 2020.

Todos merecemos vivir sin amenazas de violencia y sentirnos seguros en nuestros vecindarios y lugares de trabajo. El Departamento de Planeación de la Ciudad se compromete a fortalecer nuestras asociaciones con nuestros funcionarios electos, organizaciones comunitarias y el Departamento de Equidad de Derechos Humanos y Civiles de la Ciudad que fue formado recientemente, mientras trabajamos colectivamente para crear espacios seguros e inclusivos que eleven, empoderen y creen oportunidades que puedan dar conciencia y aprendizaje. Como planeadores urbanos en la segunda ciudad más grande de esta nación, apoyamos los múltiples esfuerzos para crear una sociedad consciente más equitativa y una ciudad libre de violencia, racismo y odio dirigido hacia la comunidad Asiática, Asiático-Americana y de Islas del Pacífico (AAPI por sus siglas en Inglés) y todas las comunidades de color. Como Departamento, estamos trabajando con nuestra propia Oficina de Justicia Racial, Equidad y Planeación Transformativa y Acción en el Lugar de Trabajo de los Empleados Comité del Grupo de Trabajo de Justicia Racial, y estamos comprometidos a ofrecer lugares de trabajo seguros que promuevan y apoyen la equidad, la inclusión y la dignidad para nuestros colegas de la comunidad Asiática, Asiático-Americana y de Islas del Pacífico (AAPI por sus siglas en Inglés) y todo nuestro personal.

Para obtener más información sobre cómo puede participar en la lucha contra el racismo hacia la comunidad Asiático-Americana y de Islas del Pacífico, visite los siguientes sitios:
Centro de Reporte para parar el odio en contra de la comunidad Asiática, Asiático-Americana y de Islas del Pacífico (APPI)
Los Ángeles vs Campaña creativa del Odio centrado en la comunidad
Recursos contra la violencia asiática

Charting Our Course for a more Fair, Just, and Equitable Los Angeles

Posted: June 5, 2020

As the largest planning department in the United States, we stand in solidarity with the Black community in Los Angeles and across the nation. We are deeply devastated and hurt by the events that have led to the senseless deaths of George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery and countless others. As a planning department of over 400 staff, we all play a role in either perpetuating or calling out systemic racism. Many land use policies and zoning practices over time have reinforced racial segregation, poverty, environmental injustice, disinvestment, and poor health outcomes that we still experience today. It is with great clarity and resolve that we acknowledge the role the planning profession has played in this regard over the decades.

City Planning is uniquely positioned to chart a course for a more fair, equitable, and just Los Angeles for future generations. The year 2020 has been a moment of reckoning for our City; highlighting how sensitive our most vulnerable communities are to societal disruptions - natural and man-made. As the Department celebrates its 100th Anniversary this year, it is not lost on us the legacy of planning in Los Angeles and its contribution to the disparities that have resulted in the devaluing of Black lives, neighborhoods, and communities. We have an ethical obligation to recognize and learn from the impacts of our profession’s past. 

Many of us, including the newer planners who represent the next generation of the profession, joined the Department in order to address these very inequities. In fact, throughout the history of this Department, there are those who made personal and professional sacrifices, working tirelessly to achieve greater equality and change for the greater good. We must pay homage to those on whose shoulders we stand and acknowledge the work that has been done to promote equity in our Department’s policies, plans and initiatives. While our Department, and the planning profession as a whole, have been engaging in these conversations and shifts in thought and practice for some time, much more needs to be done. 

As a Department, we are taking steps to reflect collectively on our work within this diverse City. We acknowledge that for many, issues of structural racism or implicit bias may be uncomfortable; wherever we are as individuals in this journey, today we have an opportunity to critically self-reflect and do more. We pledge to intentionally and authentically deepen our efforts to serve all  communities of Los Angeles in a manner that promotes equity and inclusivity. We will do this in partnership with the many dedicated stakeholders, community-based organizations, and allies that continue to do their tireless and transformative work on a daily basis. We aim to chart a new course towards inclusive planning for all communities in Los Angeles. This is a huge undertaking that we hope will honor the countless people who have lost their lives unjustly and empower those who have been marginalized by the planning practices of the past. 

 

Hacia un Los Ángeles más equitativo y justo

Como el Departamento de Planeación más grande en los Estados Unidos, nos solidarizamos con la Comunidad Negra de Los Ángeles y en todo el país. Estamos profundamente devastados y heridos por los eventos que han llevado a la muerte sin sentido de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y muchos otros. Como un Departamento de Planeación con más de 400 empleados, todos jugamos un papel en perpetuar o denunciar el racismo sistémico. A lo largo del tiempo, muchas de las políticas sobre uso de suelo y las prácticas de zonificación han reforzado la segregación racial, la pobreza, la injusticia ambiental, la desinversión y los malos resultados de salud que aún experimentamos hoy. Con gran claridad y resolución reconocemos el papel que ha desempeñado la profesión de planeación en cuanto el tema a lo largo de las últimas décadas.

El Departamento de Planeación está en una posición única para trazar un rumbo hacia un Los Ángeles más justo y equitativo para las generaciones futuras. El año 2020 ha sido un momento de ajuste de cuentas para nuestra ciudad; destacando cuán sensibles son nuestras comunidades más vulnerables a las perturbaciones sociales, naturales y provocadas por los humanos. A medida que el Departamento celebra su centésimo aniversario este año, que no se pierde en nosotros el legado de la planeación en Los Ángeles y su contribución a las desigualdades que han resultado en la devaluación de la dignidad de las vidas, vecindarios y Comunidades Negras. Tenemos la obligación ética de reconocer y aprender de los impactos del pasado de nuestra profesión. 

Muchos de nosotros, incluidos los planeadores más nuevos que han recien ejercido a la profesión que representan a la próxima generación, nos unimos para abordar estas mismas inequidades. De hecho, a lo largo de la historia de este Departamento, hay quienes hicieron sacrificios personales y profesionales, trabajando incansablemente para lograr una mayor igualdad y un cambio por un bien mayor. Debemos rendir homenaje a aquellos sacrificios y reconocer parte del trabajo que se ha realizado para promover la equidad en las políticas, planes e iniciativas de nuestro Departamento. Nuestro Departamento, y la profesión de planeación en general, han estado involucrados en estas conversaciones y cambios en el pensamiento y la práctica durante algún tiempo, sin embargo reconocemos que para muchos, los problemas de racismo estructural o prejuicio implícito pueden ser incómodos. Hoy tenemos la oportunidad de reflexionar críticamente y hacer más, reconociendo que varios de nosotros estamos en diferentes niveles de concientización y aprendizaje sobre el tema. 

Como Departamento, estamos tomando medidas para reflexionar colectivamente sobre nuestro trabajo dentro de esta ciudad diversa. Nos comprometemos a profundizar nuestros esfuerzos de manera intencional y auténtica para servir a todas las comunidades de Los Ángeles de una manera que promueva la equidad y la inclusión. Lo haremos en asociación con las muchas partes interesadas dedicadas, organizaciones comunitarias y aliados que continúan haciendo su incansable y transformador trabajo a diario. Nuestro objetivo es trazar un nuevo rumbo hacia la planeación inclusiva para todas las comunidades en Los Ángeles. Este es un gran reto que esperamos honrará a las innumerables personas que han perdido la vida injustamente y empoderar a aquellos que han sido marginados por las prácticas de planeación del pasado.